Verksamhetsplan 2017

Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs r.f. är en svenskspråkig förening med hemort i Ekenäs men verksamhetsområdet kan enligt stadgarna omfatta även andra orter i landet. Föreningens syfte är att levandehålla bildkonstnär Helene Schjerfbecks minne med tyngdpunkten på den konstnärliga gärning hon utförde under den tid hon bodde i Ekenäs. Föreningen stöder också allmänt bildkonstens förutsättningar och synlighet i det allmänna kulturutbudet.

Sällskapets första syften, den ursprungliga anledningen till att föreningen grundades, hade fullföljts vid utgången av år 2012. En gata i Ekenäs centrum bär numera konstnärinnans namn, en bok har publicerats med tyngdpunkten på hennes tid i Ekenäs och i regionen, ett minnesmärke har rests i Skepparträdgården och en Schjerfbeck-bakelse har lanserats. Sällskapet har också bidragit till att en permanent utställning över Helene Schjerfbeck numera upprätthålls i och av museicentret Ekta.

I föreningens intresse ligger just nu i att föra ut bredare kunskap om, och förståelse för Schjerfbecks konst bland allmänheten och en breddad publik. Evenemang, studiebesök och övriginformationsverksamhet har kunnat förverkligas. Fortsatt samarbete med museicentrum EKTA, Raseborgs stad samt andra aktörer med närliggande syften anses viktigt. 2016 inleddes ettsamarbete med Ekenäs konstförening som fortsätter 2017. Därtill samarbetar föreningen med Akvarellkonstföreningen i Finland. Under året strävar vi efter att vidareutveckla dessa samarbeten. Föreningen finansierar sin verksamhet med stöd från fonder och anhåller om stadens kulturbidrag, därtill uppbär sällskapet numera en årsavgift av sina medlemmar. 

Planerad verksamhet 2017 

1) 
Föreläsningsverksamhet med anledning av att Finland fyller 100 planeras. Genom dessaföreläsningar vill föreningen presentera aktuell forskning om Helene Schjerfbeck och ävensamtidigt sätta in forskningen i ett europeiskt perspektiv. Den första föreläsningen ordnas isamband med årsmötet den 25 mars. Lena Holger presenterar sin senaste forskning angåendeHelene Schjerfbeck. Den andra föreläsningen ordnas under hösten, eventuellt i samband med Bokkalaset. Genom föreläsningarna hoppas vi öppna upp för nya tankar kring Schjerfbecks konstnärskap. 

2) 
Firandet av Helene Schjerfbecks födelsedag den 10.7. ordnas i samarbete med Ekenäs konstförening, Museicentrum EKTA och Raseborgs kulturbyrå. Dagen firas med en konsert i Skepparträdgården kl. 12. Helsinki Soundpainting Ensemble står för musikinslaget ochkommer i sitt uppträdande att associera till Schjerfbecks konst. Därefter ordnas 3 verkstäder som är öppna för allmänheten. Dessa ritkar sig till barn såväl som vuxna. Museicentrum EKTA håller öppet under dagen med fritt inträde. Evenemanget har erhållit Finland 100 status. 

3) 
Sällskapet fortsätter planeringen av att etablera ett konceptcafé vars uppgift är att erbjuda besökare ett brett uppslag kulturupplevelser genom bl. a. en återblick på tidig konditorikultur, konst- arkitektur & inredningshistoria samt litteratur. Projektet går under namnet “Café Schjerfbeck”. 

4) 
Sällskapets hemsidor utvecklas fortgående då ev. förbättringsförslag framläggs, sidorna uppdateras och administreras enligt styrelsens beslut om arbetsfördelning. 

5) 
Ansökningar om finansieringsstöd för 2017 har i dagens läge lämnats in till Svenska kulturfonden, Nylands landskapsförbund och Waldemar von Frenckells stiftelse. Därtill skall ansökningar lämnas in till Raseborg stad och Aktiastiftelsen i Ekenäs. Totalt anhåller sällskapet om ett externt stöd på 10.800 euro. Ett Finland 100 specialbidrag om 800 euro har erhållits av Raseborgs stad.