Stadgar

§1

Namn, hemort och verksamhetsområde

Föreningens namn är Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs r.f. Föreningens hemort är Ekenäs i Raseborg och dess verksamhetsområde är hela landet. Föreningens språk är svenska.

§2

Ändamål

Föreningens specifika uppgift är att levandehålla bildkonstnär Helene Schjerfbecks minne. Tyngdpunkten ligger på den konstnärliga gärning hon utförde under den tid hon bodde i Ekenäs. Föreningen stöder också allmänt bildkonstens förutsättningar och synlighet i det allmänna kulturutbudet.

§3

Verksamhetsformer

För att fullfölja sina syften

 • deltar föreningen i den allmänna kulturdebatten
 • arrangerar och deltar föreningen i möten, seminarier och konferenser
 • anskaffar föreningen bildkonst
 • utdelar föreningen stipendier
 • utger föreningen publikationer och skrifter

För att stöda sin verksamhet kan föreningen

 • uppbära medlemsavgifter av sina medlemmar och ta emot testamenten och donationer
 • anordna lotterier och penninginsamlingar samt förvärva fastigheter

§4

Medlemskap

Medlemmar antas av styrelsen på förslag av föreningsmedlem.

§5

Verksamhetens organisering

Verksamheten leds av en styrelse bestående av 5-10 medlemmar, vilken väljs på årsmötet för ett verksamhetsår. Styrelsen är beslutförd då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör. Medlemsmöte för alla medlemmar hålls minst två gånger per år; en gång under vårterminen och en gång under höstterminen.

§6

Årsmöte

Årsmöte hålles på kallelse av styrelsen före utgången av april månad. Kallelse till årsmöte sänd skriftligen till alla medlemmar minst tre veckor före mötet. På årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Val av orförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två protokolljusterare
 3. Frågan om mötets behörighet
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Föreningens verksamhetsberättelse
 6. Bokslut för föregående räkenskapsår samt revisorernas berättelse; fastställande av bokslutet
 7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av medlemsavgift
 9. Fastställande av verksamhetsplan med budget för följande år
 10. Beslut om antalet styrelsemedlemmar samt val av ordförande och styrelsemedlemmar
 11. Val av revisor eller två revisorer oh dennas/deras suppleanter

§7

Extra föreningsmöte

Ett extra föreningsmöte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende.

§8

Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

§9

Namnteckning

Föreningens namn tecknas av styrelseordförande eller av vice ordförande tillsammans med sekreterare.

§10

Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras av föeningsmöte, varvid tre fjärdedels majoritet krävs. Om det inte föreligger en sådan majoritet för ändringsförslag, skall ändringsbeslutet underställas ett nytt föreningsmöte, som med enkel röstövervikt kan godkänna ändringsförslaget slutligt.

§11

Upplösning av föreningen

Ett beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av årsmöte och beslutet skall bekräftas av följande årsmöte. För beslut om upplösning krävs minst tre fjärdedelar av de angivna rösterna. Om årsmötet beslutar att upplösa föreningen, skall ett beslut fattas om att disponera föreningens tillgångar för ändamål som befrämjar bildkonsten i Ekenäs.